Kursen handlar om olika funktionsnedsättningar och hur de kan påverka människors liv, lärande och delaktighet i samhället - anpassning av arbetssätt och innehåll i verksamheter till både individers och gruppers olika behov och erfarenheter samt till situationen - specialpedagogiska insatser, arbetssätt och hjälpmedel i sociala och pedagogiska sammanhang - människors olikheter, förutsättningar och möjligheter för lärande och delaktighet i olika situationer och aktiviteter - innebörden av olika begrepp, till exempel funktionsnedsättning, funktionshinder, normalitet, avvikelse, diagnoser, inkludering, exkludering, tillgänglighet, delaktighet och likvärdighet - kritisk bearbetning av information från olika källor - planering, genomförande, utvärdering, uppföljning och dokumentation av olika insatser och aktiviteter på individ- och gruppnivå - alternativa kompletterande kommunikationssätt och vilken funktion och betydelse de har för människors delaktighet - interaktion och kommunikation i samarbete och möten med människor.